Regulamin

platformy internetowej „baryleczka.pl”

należącej do firmy PROSPE Daria Szajer

1.1 Definicje:

a) Klient– osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnej, dokonująca Zamówienia w ramach elektronicznej platformy do składania zamówień w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

b) Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

c) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);

d) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);
e) Przedmiotem usługi cateringowej oferowanej przez platformę baryleczka.pl są napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% i piwo oraz gadżety związane z piwem, zwane dalej towarami.

 

1.2 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy internetowej dostępnej pod adresem www.baryleczka.pl zgodnie z art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

1.3 Korzystanie z niniejszej platformy jest możliwe za pomocą przeglądarek (zaktualizowanych do najnowszej wersji): Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Safari. Możliwe jest również korzystanie z innych przeglądarek, które są zgodne ze standardami wskazanych przeglądarek i mają porównywalne funkcjonalności.

 

1.4 Z platformy mogą korzystać osoby pełnoletnie (ukończone 18 lat), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zarejestrowały się na platformie w sposób określony niniejszym regulaminem.

 

1.5 Dokonując rejestracji Klient upoważnia właściciela platformy do przetwarzania jego danych osobowych.

 

1.6 Właściciel platformy może pozbawić Klienta prawa do korzystania z platformy w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego regulaminu, prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ogólnych zasad korzystania z sieci internetowej. W szczególności Klient będzie pozbawiony prawa do korzystania z platformy, jeżeli nie ukończył 18 roku życia lub podał w trakcie rejestracji inne dane niezgodne z prawdą. Powtórna rejestracja Klienta, który został pozbawiony prawa do korzystania z Platformy, jest możliwa wyłącznie za zgodą właściciela platformy.

 

1.7 Klient zobowiązany jest do korzystania z platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

1.8 Klient akceptując niniejszy regulamin, wyraża zgodę na elektroniczny przesył paragonu lub faktury.

 

2.1 Informacje podane na platformie, w szczególności opisy towarów i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, tj. zaproszenie do zamówienia dostawy na imprezę zamkniętą (umowy cateringowej).

 

2.2 W celu zawarcia umowy cateringowej za pośrednictwem platformy, należy dokonać wyboru towarów na stronie internetowej www.baryleczka.pl, a następnie postępować zgodnie z kolejnymi komunikatami podawanymi przez administratora strony.

 

2.3 Klient wybiera towary poprzez dodanie ich do koszyka.

 

2.4 Możliwa jest modyfikacja wybranych towarów lub rezygnacja z zamówienia do chwili zatwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

 

2.5 Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) rodzaju i ilości zamawianych towarów,
b) ceny
c) kosztów dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów
d) metody płatności
e) czasu realizacji zamówienia
f) adresu dostawy.

 

2.6 W celu wysłania zamówienia konieczne jest podanie przez klienta danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

 

2.7 Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą PROSPE Daria Szajer umowy na usługę cateringową.

 

2.8 Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

 

2.9 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o treści "Twoje zamówienie jest realizowane". Właściciel platformy wysyła opisaną wiadomość e-mail po otrzymaniu zapłaty od Klienta.

 

2.10 Miejscem realizacji Umowy o usługę cateringową jest impreza zamknięta o czasie i miejscu dostarczenia przesyłki przez kuriera.

 

2.11 Jeżeli towar odbiera pełnomocnik Klienta, Klient zobowiązany jest do udzielenia pełnomocnictwa do odbioru towarów. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

2.12 Termin realizacji umowy wynosi od 3 do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania płatności przez właściciela platformy.

 

2.13 Termin realizacji umowy określony powyżej nie ma zastosowania do towarów na zamówienie i oferowanych jako przedsprzedaż. W takich przypadkach obowiązują terminy podane na stronie internetowej dla poszczególnych produktów.

 

3.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

 

3.2 Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:

 

a) przelewem na konto bankowe nr 67 2490 0005 0000 4530 3393 1125

 

b) płatnością błyskawiczną za pośrednictwem dostępnych w systemie sklepu metod płatności elektronicznej,

 

c) kartą płatniczą na stronie, z użyciem systemu partnera.

 

3.3 Termin płatności za zamówienie wynosi 3 dni kalendarzowe. Zamówienia nieopłacone w terminie będą anulowane.

 

3.4 Wydanie towaru lub realizacja usługi cateringowej następuje wyłącznie po dokonaniu przez Klienta i odnotowaniu przez właściciela platformy.

 

4.1 Prawo do odstąpienia od umowy - Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

4.2 W przypadku towarów przeznaczonych do spożycia, prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje.

 

4.3 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Odstąpienie od umowy powinno być wysłane na adres PROSPE, ul. Podzwierzyniec 50 B, 37-100 Łańcut, lub na adres mailowy biuro.baryleczka@gmail.com

 

4.4 Wzór odstąpienia od umowy podany jest na końcu niniejszego regulaminu.

 

4.5 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klient otrzymuje zwrot zapłaconej ceny wraz z kosztami przesyłki - nie później niż 7 dni od dnia zwrócenia towaru.

 

4.6 Zwracane towary należy odesłać na adres: PROSPE, ul. Podzwierzyniec 50 B, 37-100 Łańcut – nie później niż 14 dni od odstąpienia od umowy.

 

4.7 Zwrot rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy następuje na koszt Klienta.

 

4.8 Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

5.1 Reklamacja towaru - PROSPE Daria Szajer odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

 

5.2 Reklamacje należy kierować na adres mailowy biuro.baryleczka@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres PROSPE ul. Podzwierzyniec 50 B, 37-100 Łańcut. Właściciel platformy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

4.1 Reklamacje dot. świadczenia usług drogą elektroniczną - Właściciel platformy zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości techniczne w zakresie działania serwisu i strony internetowej.

 

4.2 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i strony internetowej można zgłaszać mailowo na adres biuro.baryleczka@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego. Należy podać datę wystąpienia nieprawidłowości i jej opis.

 

5.1 Rozstrzyganie sporów - Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub postępowania przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również złożyć swoją skargę przez unijną platformę internetową ODR - http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy obowiązujące na terytorium Polski.

 

6.2 Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

6.3 Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

 Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

PROSPE Daria Szajer, ul. Podzwierzyniec 50 B, 37-100 Łańcut

adres e-mail biuro.baryleczka@gmail.com

-

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*) ………………………………………………………………………………………….

Data odbioru(*) …………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………

 

………………………………..

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data ……………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.